وبلاگی برای علاقه مندان به کبوتران ساعتی
باسلام خدمت تمام عشق بازان عزیزدراین پست چندعلت درموردلم شدن بال کبوتران همراه بادرمان آن رامیخواهم برای شمادوستان بنویسم که امیدوارم مفیدواقع شود.

کبوتران اصولابه چندعلت لم میشوندیکی ازاین علتهاشکستگی است که باضربه خوردن بال کبوتربه وجودمی آیدمثلاکبوتری شب درآسمان مانده وهنگام ارتفاع کم کردن به سیم برق برخوردمیکندکه اگربالش قطع نشودخواهدشکست برای درمان بایدابتداکبوترراطوری که بالش آسیب بیشتری نبیندتمام پرهای بالش رابکشیدطوری که بالش کامل لخت شودوشکستگی معلوم باشدسپس استخوانهای شکسته راروی هم بادقت چفت کنیدوسپس باپارچه ویاحتی باند گچ محل شکستگی راباندپیچی کنیدوکبوتررادرقفس کوچکی بگذاریدتانتواندزیادتحرک داشته باشدبال کبوتر۲تا۳هفته برای بهبودی کامل زمان نیازدارد.

برخی ازکبوتران که کبکی هستندنیزبه این درد دچارمیشوندکه به اصطلاح میگویندبادگنجه خورده این دسته ازکبوتران وقتی جاخواب هستندبالهایشان تحرک کافی نداردوپس ازچندباربال زدن شدید دچارلمی میشوند که پس ازچندروزخوب میشوندواگرنشدپرکبوتررابکشیدتاتخت شودوکم کم پروازش دهیدوکبوترحتماخوب خواهدشدوبه ندرت دچارلمی دائمی میشود.

نوع دیگرلم شدن بال کبوترمربوط به کبوترانیست که چندساعت درآسمان پریده اند وپس ازنشستن روی بام خانه بلافاصله آب یادان میخورندکه بالشان لم میشودبسیاری ازاین کبوتران خودشان بهبودپیدامیکنندامااگرخوب نشدندبایدزیربال کبوتررامعاینه کنیدواگررگی پیداکردیدکه خون مرده داخلش بودآن رگ راکمی پاره کنیدتاخون لخته شده بیرون بیاید.

بعضی ازکبوتران علت لم شدن بالهایشان زدن غده رویازیربالشان است که میتوان آن غده هاراباتیغ بیرون کشیدوجای زخم رابابتادین شستشوداداین غده هابرخی همان باراول برداشتن خوب میشوندامابرخی دوباره درهمان محل قبلی رویش میکنند که دراین موردبهتراست به دامپزشک مراجعه کنید.

باتشکر


برچسب‌ها: بیماری های کبوتر
+ نوشته شده در  دوشنبه شانزدهم اردیبهشت 1392ساعت 19:1  توسط وحیدمحرابی  | 

بسیاری ازکبوتربازان هستندکه کبوترهایشان به پادردمبتلامیشوندوعلت آن رانمیدانندکبوتران به چندعلت به پادردگرفتارمیشوند

ضربه خوردن پاکه اگرنشکسته باشددوسه روزه خوب میشوداگرنشدپای کبوترراباآب گرم بشوییدومقداری باپمادمخصوص عضله که درداروخانه هاموجوداست پایش راروزی دوتاسه بارچرب کنیدتاخوب شوددرصورت شکستگی آن راباپارچه ببندیدطوری که استخوانهایش روی هم سوارباشندیابه دامپزشک مراجعه کنید.

کبوتران به نوعی دیگردچارپادردمیشوندکه علتش بیماری است که پای کبوتررافلج میکندکه اکثرا این نوع فلج زودگذراست اگرمایل به درمان هستیدبازهم به روش اول درمان راشروع کنیدنیوکاسل میتواندعلت آن باشد.

نوع دیگری ازپادردهست که کبوتریاکبوتران سالم هستندامابدون ضرب دیدگی دچارپادردمیشوندکه علت آن لانه شماست که نموراست وآب به کف یادیواره لانه نفوذکرده یاباغچه شمانزدیک لانه پرنده است که رطوبت باغچه پرنده رامیگیردسیمانی بودن کف لانه هم باعث پادردکبوترمیشوداین نوع پادردحتی دیده شده که کبوترپس ازچندباردرگیری دچارفلجی هم میشودبهترین راه مقابله باآن لانه ای بدون نم است.

نوع دیگری ازپادردهست که میخچه زدن یازگیل انگشت پرنده است که میخچه راباپمادیاوازلین چرب نگاه دارید وکبوترراشب حتماروی چوب نشیمن قراردهیدچوب نشیمن راهم کمی چرب کنید.

درمورددرمان زگیل هم درپستهای قبلی برای شماعزیزان توضیحاتی داده بودم.موفق باشید


برچسب‌ها: بیماری های کبوتر
+ نوشته شده در  جمعه سی ام فروردین 1392ساعت 0:11  توسط وحیدمحرابی  | 

چشم دردکبوتران بیماری است که منتقل میشودوکثیفی لانه یکی ازعلتهای آن است.

چشم درداکثرابه دوشکل است یکی این که کبوترچشم دردی میگیردکه پس ازمعاینه آن متوجه میشویدکه کبوترچشمش پاک است وشایدیک تکه آشغال چشمش رااذیت کرده است که پس ازیک یادوروزخوب میشودوسرایت به دیگرکبوتران نمیکند.اماچشم دردی است که وقتی کبوترچشم دردمیگیردپس ازمعاینه چشم متوجه میشویددرچشم کبوترلکه های کرمی مانندسفیدی است که میتوان آن راازچشم پرنده برداشت امااین روش درمان نیست این بیماری اگربه حال خودرهاشودطولانی است وحتی دیده شده که پرنده راکورهم میکند

برای درمان این بیماری بایدازپمادچشم درداستفاده کردکه درتمام داروخانه هاموجوداست.

روش مصرفش هم ساده است مقداری پمادرابه نوک انگشت بزنیدسپس به درون ودورچشم پرنده بمالیدکبوترشماپس از2یا3روزکاملاخوب میشود.ازقطره چشم هم میتوان استفاده کرداماپمادبهتراست.

توجه داشته باشیدبه محض رویت چشم درد اقدام به درمان پرنده بکنیدوپس ازیک روزگذشتن ازبهبودی پرنده راشنادهیدتاکثیفی پماددورچشمش راباآب تنی پاک کند


برچسب‌ها: بیماری های کبوتر
+ نوشته شده در  چهارشنبه بیست و هشتم فروردین 1392ساعت 3:6  توسط وحیدمحرابی  | 

بیماری آبله اغلب بابیماری زگیل اشتباه گرفته میشود.دربیماری آبله اگرزخم رابکنیدمیبینیدکه زیرآن ریشه های سفیدرنگی وجودداردامادربیماری زگیل چنین نیست واغلب زیرزخم چرک آبه است.

بهترین راه مقابله باآبله پیشگیری آن یعنی واکسینه کردن آن است امااگرکبوتربه آبله دچارشدبایدباآن مقابله کرد.متأسفانه داروی کارآمدی برای آن وجودنداردوبازبایددست به دامان روشهای تجربی کبوتربازان شد.

آبله باعث ضعف پرنده میشودکه درموردزگیل چنین نیست آبله اگربه چشم پرنده سرایت کندبایدخوش شانس باشیدکه کورش نکندآبله حتی داخل دهان پرنده رانیزمبتلامیکند.

اماروش مقابله باآبله چنین است که زخمهاراباروغن چرب نگاه داریدوبهترین نابودگرآبله روغن سوخته ماشین است که آبله راناکام میگذارد.

من دربسیاری ازوبلاگهای که توسط دامپزشکان نوشته میشودراخوانده ام اماهیچکدام برای آبله درمانی ندارندوازهمین جامیخواهم به آنهابگویم که ماکبوتربازان همیشه درمان های خاصی برای درمان کبوتران خودکشف میکنیم شماخودتان رابه زحمت نیندازیدودرستان رابخوانید


برچسب‌ها: بیماری های کبوتر
+ نوشته شده در  چهارشنبه بیست و هشتم فروردین 1392ساعت 2:44  توسط وحیدمحرابی  | 

بسیاردیده شده کبوترانی که پاهایشان به زگیل آلوده است وزگیل پای پرنده راازفرمش خارج میکند.زگیل بیماری است که ازکثیفی لانه کبوتران به وجودمی آیدسعی کنیدهمیشه چوبهای نشیمن وکف لانه پرنده راتمیزنگاه داریدتااین بیماری شماوکبوترانتان راگرفتارنکند

این بیماری اگرکم تراکم باشدخودش پس از2یا3هفته ازبین میرودامااگرزیادباشدباعث آزارپرنده میشودزگیل ممکن است به روی صورت کبوترشماهم به وجودآیدبرای جلوگیری ازپیشرفت زگیل بایدکمی آن رابازکنیدوبابتادین شستشودهیدکه روزی 2بارکافیست امادرروش دیگرزگیل راباآتش سیگاربسوزانید امامرافب باشیدکه فقط زگیل رابسوزانیدوکناره های پای پرنده رانسوزانیدچون باعث افونت میشوددراین روش مطمئن باشیدکه پرنده شمابهبودپیدامیکند

روش دیگری که میتواندبه شماکمک فوقعلاده ای کند استفاده از  روغن سوخته ماشین است که به سرعت رشد زگیل را متوقف میکند وباعث بهبود سریع ترکبوترمیشود

امادوستان عزیزجمله معروفی است که میگویدپیش گیری بهترازدرمان است.پس لانه تان راتمیزنگاه داریدوکبوترانتان راهفته ای یک یادوبارشنادهید.


برچسب‌ها: بیماری های کبوتر
+ نوشته شده در  چهارشنبه بیست و هشتم فروردین 1392ساعت 2:24  توسط وحیدمحرابی  | 

حتمادراین فصل بسیاری ازعزیزان مانندبنده کبوترهایشان جوجه دارندیاروی تخم خوابیده اند.

درفروردین واردیبهشت ماه جوجه کبوتران مشکل خاصی برای رشدندارندودرکاسه هایشان خوب رشدمیکننداماهواهرچه روبه گرمی میرودبیماری های قارچی خودشان رانشان میدهند.یکی ازاین بیماری هابرفک است که جوجه کبوتران وکبوتران جوجه دارراگرفتارمیکندوباعث ضعیف شدن جوجه میشوند ورشدآنهاکندشده لاغرمیشوندودربیشترمواردجان خودراازدست میدهند.

نشانه این بیماری دردهان پرنده است لکه های سفیدرنگی که برزبان یاکناره های دهان پرنده وجوددارد.ازکندن این لکه های سفیدخودداری کنیدزیراکندنشان باعث زخم میشودوپرنده رادچاردرد دردهان میکند.

برای درمان پرنده ازداروهای برفک اطفال یابتادین استفاده کنیدبتادین راباسرنگ چندقطره به دهان پرنده بریزیدوروزی2بارتکرارکنیدتاچندروزپرنده کم کم خوب می شودوجای نگرانی نیست این بیماری درتابستان شایع تراست


برچسب‌ها: بیماری های کبوتر
+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و هفتم فروردین 1392ساعت 15:56  توسط وحیدمحرابی  | 

هرکبوتربازی دیده کبوتری بروی پایش سرپاست اماگردنش تاب میخوردوشرایط عادی نداردبسیاری آدمهارادیده ام که کبوتربیماررادورمی اندازندیاسربه نیستش میکنند.

این بیماری درکبوتررانیوکاسل به وجودمی آوردکه تاالان ندیده ام کسی بتواندبادارودرمانش کند.من خودم چنین کبوترانی داشته ام ودرمانشان کرده ام شایداین روش کمی بی رحمی باشدامابرای زنده ماندن کبوترلازم است وخودم غیراین راه راهی دیگرامتحان نکرده ام ویادنگرفته ام.

کبوتربیمارراجداکنیدودرلانه دیگری ببرید.مطمئن شویدکبوترازلحاظ بدنی قدرت خوبی داشته باشد.پرهای گردن کبوتررابطورکامل بکنیدتالخت وبدون پرشود دراین موقع مشاهده میکنیدلکه سیاهی مانندلخته خون که تغریبابه اندازه یک بندانگشت است دریکی ازرگهای گردن پرنده است کمی آن راماساژدهیدوباتیغ اصلاح تییز چندخط برروی رگ بی اندازیدطوری که رگ قطع نشودامالخته خون بیرون بییایدامکان داردچندرگ چنین باشدهمه رابااین روش انجام دهیدامامراقب باشیدخون زیادی ازحیوان نرودوباعث مرگش نشودپس ازگذشت چندروزمیبینیدگردن حیوان به حالت اول برگشته پس ازبهبودی کامل کبوتررابپرانیدوتاجای که ممکن است نگذاریدروی تخم بخوابدوتخمش رابه زیرکبوتران دیگربگذاریدچون اگرخوب لخته خون های گردن رابیرون نیاورده باشیدکبوترشمادوباره مثل اول میشودامااین بارباچندبارپراندن دوباره گردنش صاف میشودامااگرخوب بیرون کشیده باشیدکبوتربه زندگی عادی خودادامه میدهد.

من یک کبوترکله سبزماده داشتم که پس ازبهبودی درتابستان 13ساعت هم برای من پریده پس سعی کنیدبخاطراین مرض کبوتررابیهوده تلف نکنید.


برچسب‌ها: بیماری های کبوتر
+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و هفتم فروردین 1392ساعت 1:44  توسط وحیدمحرابی  | 

  

سلام دوستان عزیزم میخواهم دراین پست درموردیکی ازکشنده ترین بیماری های کبوترکه البته مختص کبوترنبوده وتمام ماکیان رامبتلامیکندتوضیحاتی بدهم

نیوکاسل:

نیوکاسل متاسفانه بیماری بی رحمی است که وقتی بجان دسته کبوتران می افتدمانندگرگی که به گله زده گاهی اوقات تمام کبوتران رانابودمیکندولانه شماراخالی ازکبوترمیگذارد.من درطول سالهای کبوتربازیم چندباربه صورت خفیف و2باربه صورت بیماری شدیدبه جان کبوترانم افتاده که درموردخفیف آن دو یا سه کبوترودرموردشدیدآن کل کبوتران رانابودکرد فقط چندکبوتربرایم باقی گذاشت.

بیماری نیوکاسل اولین باردرایران سال1329دیده شدکه باعث آن هم مرغ داران عزیزبودند که باپرورش این مرغ های که معلوم نیست فایده هشان چیست همچنان بیماری رادرایران نگاه داشته انددرصورتی که دربسیاری ازکشورهادیگرنیوکاسل یک بحران نیست البته دراین بین پرندگان مهاجرنیزعامل توضیع این بیماری هستند.

متأسفانه بیماری نیوکاسل درمانی نداردوفقط پیشگیری آن رابه شمادوستان توصیه میکنم.واکسن نیوکاسل راکمه کم سالی 2باربزنیداماموردقانونی آن هر4ماه یکباراست.متأسفانه ویروس نیوکاسل درتخم پرنده مانندیک ژن عمل کرده وازپدرومادرمبتلابه جوجه آنهابه ارث میرسد.این بیماری درایران بیشتردرفصل بهاروپاییزدیده میشودکه دربهارخفیف ودرپاییزشدیدگزارش میشودسعی کنیددرای فصول کبوترنخریدیااگرمیخریددرلانه جدانگهداری وواکسینه کنیدوپس ازیک هفته میان کبوتران واردش کنید

نشانه های نیوکاسل کم شدن تحرک،تنفس نامنظم،ازدست دادن اشتها،تشنگی غیرعادی،فلج قسمتهای ازبدن،چرخش سر،اسهال آبکی سبزرنگ است.

دوستان خوبم مرغ داران که عرضه ازبین بردن این بیماریوندارن بیاین باواکسن به موقع واحتیاط درفصل های بیماری ماعاشقان کبوترریشه این بیماریوبکنیم دوستان خوب همیشه ازواکسن تازه استفاده کنید.


برچسب‌ها: بیماری های کبوتر
+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و ششم فروردین 1392ساعت 18:50  توسط وحیدمحرابی  |